عکس رهبر جدید
رشد آموزش ریاضی شماره ۱۳۹ منتشر شد
رشد آموزش ریاضی شماره ۱۳۹ منتشر شد

رشد آموزش ریاضی شماره ۱۳۹ منتشر شد

مأموریت‌های انتشارات مدرسه فراتر از کتاب است
مأموریت‌های انتشارات مدرسه فراتر از کتاب است

مأموریت‌های انتشارات مدرسه فراتر از کتاب است

وبینار مسئولان مجله «رشد برهان متوسطه دوم» برگزار می‌شود
وبینار مسئولان مجله «رشد برهان متوسطه دوم» برگزار می‌شود

وبینار مسئولان مجله «رشد برهان متوسطه دوم» برگزار می‌شود

نشست آسیب‌شناسی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد برگزار شد
نشست آسیب‌شناسی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد برگزار شد

نشست آسیب‌شناسی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد برگزار شد

عملکرد ۹ ماهه دفتر انتشارات‌ و فناوری آموزشی بررسی شد
عملکرد ۹ ماهه دفتر انتشارات‌ و فناوری آموزشی بررسی شد

عملکرد ۹ ماهه دفتر انتشارات‌ و فناوری آموزشی بررسی شد

کارگاه آموزشی آزمون‌ساز برخط برگزار شد
کارگاه آموزشی آزمون‌ساز برخط برگزار شد

کارگاه آموزشی آزمون‌ساز برخط برگزار شد

اخبار دیگر

جدیدترین شماره فصلنامه‌های رشد در پاییز ۱۴۰۰
جدیدترین شماره فصل‌نامه‌‌های رشد توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شد.
رشد آموزش علوم اجتماعی در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد
به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، هشتاد و ششمین شماره رشد آموزش علوم اجتماعی در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد.

عکس هفته: در حیاط مدرسه

در حیاط مدرسه
۱۴۳ نفر
۱۱,۶۱۹,۸۲۱ نفر
۵,۰۴۴ نفر
۱۷,۹۹۴ نفر