عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۱۵۱ نفر
۱۳,۲۰۸,۳۳۶ نفر
۸,۲۹۵ نفر
۱۰,۷۹۴ نفر
۳,۵۴۲ نفر