عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۱۵۸ نفر
۱۳,۹۳۷,۱۶۵ نفر
۲,۹۳۸ نفر
۵,۸۷۴ نفر
۳,۸۵۲ نفر