عکس رهبر جدید
header ensani

بایگانی رشد آموزش زبان و ادب فارسی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۳۳. پاییز ۱۴۰۰
  • شماره ۱۳۲. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 4)
عالی
( 2 نفر   50% )
خوب
( 1 نفر   25% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   25% )
۱۴۱ نفر
۱۱,۶۱۱,۶۴۲ نفر
۱۴,۸۵۹ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر