عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۲۹۶ نفر
۱۳,۰۸۸,۸۴۷ نفر
۱,۰۸۳ نفر
۱۵,۱۳۵ نفر
۳,۶۰۷ نفر