عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۳۵۶ نفر
۱۳,۸۷۸,۸۳۱ نفر
۲,۰۳۴ نفر
۸,۴۹۸ نفر
۳,۹۹۶ نفر