عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

 

باسمه تعالی

 مأموریت‌های دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ

 

 دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣأﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ «تولید و تأمین منابع آموزشی و تربیتی مکمل، پشتیبانی‌کننده برنامه درسی ملی و بسته‌های تربیت و یادگیری» و «ایفای نقش نظارت و راهبری در تحقق مأموریت حاکمیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده در حوزه منابع آموزشی و تربیتی»، یکی از دﻓﺎﺗﺮ تخصصی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.


دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ برای تحقق این مأموریت مهم، از بسترهای باسابقه و نام‌آشنایی برای نقش‌آفرینی «معلّمان، مربیان، مشاوران و مدیران مدارس»، «کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، در لایه‌های مختلف ستادی و استانی»، «اساتید دانشگاه به‌ویژه دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی»، «دانش‌آموزان»، «دانشجویان (شامل دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشجویان علاقه‌مند سایر دانشگاه‌های کشور)»، «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان»، «مؤسسات علمی و آموزشی»، «مجموعه‌های دولتی و غیردولتی» و «انجمن‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی و فعالان مردمی عرصه تعلیم و تربیت» در این راستا برخوردار است.


در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ، برای تحقق مأموریت‌های فوق از بخش‌هایی ﺷﺎﻣﻞ تولید و انتشار ﻣﺠﻼت رﺷﺪ، ﺳﺎﻣﺎن‌دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ، تولید رسانه‌های آموزشی و تربیتی، جشنواره‌های ملّی «کتاب رشد»، «تولید محتوای الکترونیکی رشد» و «عکس و تصویرگری رشد»، جشنواره بین‌المللی «فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد»، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان (اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ)، ﺑﻨﯿﺎد ICDL و مجتمع فرهنگی هنری سینما فلسطین تشکیل شده است.


 

معاونت ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻼت رﺷﺪ

 • برنامه‌ریزی برای فعالیت های مطبوعاتی وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد تحولی شامل سیاست‌های کلی تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سایر اسناد بالادستی؛

 • پشتیبانی از کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش؛

 • افرایش شوق به یادگیری، ارتقاء نظام دانایی و دانش عمومی و  مهارت‌های زندگی با استفاده از قالب‌های خلاقانه و هنری؛

 • تقویت همبستگی اجتماعی و هویت دینی و ملی با ترویج و گسترش سبک زندگی اسلامی و ایرانی؛

 • رشد استعداد، خلاقیت، ذوق و سلیقه فرهنگی، تفکر منطقی و... با ارتقاء مهارت‌های حل‌مسئله، تفکر انتقادی، ارتباط مؤثر و ...؛

 • ایجاد نشاط و امیدآفرینی، با استفاده از فراهم‌آوردن بستر کنشگری فعال برای مخاطبان و هدایت آنها به سمت تولیدات هنری؛

 • اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ مبتنی بر نظام مسائل و نیازمندی های مخاطبان و کنشگران عرصه تعلیم و تربیت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

 • حرکت به سمت فراگیرشدن ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از مسیر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در بستر ﻣﺠﻼت رﺷﺪ.


 

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

• نظارت بر برنامه‌ریزی و تولید اجزاء غیرمکتوب بسته‌های تربیت و یادگیری با همکاری بخش‌های دولتی، غیردولتی و مردمی و ارتباط این تولیدات با اهداف اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش؛

 • ایجاد ارتباط منطقی و هدفمند با زنجیره تولید بسته‌های تربیت و یادگیری؛

 • نظارت و راهبری «جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد» با هدف ایجاد بستر و زمینه‌های انگیزه بخش برای نقش آفرینی هنرمندان متعهد، معلمان و دانش‌آموزان هنرمند در عرصه تعلیم و تربیت و به‌ویژه مشارکت این سرمایه مهم انسانی در پشتیبانی از بسته‌های تربیت و یادگیری و نیازمندی‌های آموزشی و تربیتی آینده سازان ایران اسلامی؛

 • اِﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و انگیزه‌بخش در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات رسانه‌ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن اعتبار رشد ﺑﺮای اﻧﺘﺸار در کلیه واحدهای آموزشی و تربیتی؛

 • بررسی و نشر مجدد تولیدات مناسب سازمان و بخش‌های غیردولتی و مردمی در سال‌های گذشته که در گنجینه غنی جشنواره‌‌های ادوار گذشته رشد و... قابل دسترسی است؛

 • اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی لازم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ.


ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

•  ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛

 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮا؛

 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻨﺎد و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ؛

 • رﺻﺪ و ﺟﺮﯾﺎن‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺣﻮزه ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان؛

 • رﺻﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن؛

 • ﺗﻼش ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎمهﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه؛

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺮدم‌ﻧﻬﺎد و ﺑﺨﺶهای غیردولتی؛ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘّﻖ اﻫﺪاف ﻣﺼﻮﺑﻪ 828؛

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی جهت ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺪوﯾﻦ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮاد، وﺳﺎﯾﻞ، رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز؛

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی جهت ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺪوﯾﻦ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی مواد و رسانه های آموزشی مکتوب ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز؛

 • ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد؛

 • ﺳﺎﻣﺎن‌دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ؛

 • اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻮاد و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮑﺘﻮب و غیرمکتوب؛

 • ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﺎﺷﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﻮزه ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان؛

 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت رﺷﺪ (ﺷﻌﺮ، ﻗﺼﻪ، داﺳﺘﺎن، ﻣﻘﺎﻟﻪ و...)؛

 • ﻫﺪاﯾﺖ، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره‌ﻫﺎی رﺷﺪ؛

 • ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ و اﺷﺎﻋﻪ محتواهای ﮔﻔﺘﻤﺎن‌ﺳﺎز؛

 • ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪانه در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎز .


ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ

 • برنامه‌ریزی جهت ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ در واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و تربیتی ﮐﺸﻮر؛

 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎ، برنامه‌های کاربردی (اپلیکشین‌ها) و ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺴﺘﻪ‌ﻫﺎی تربیت و یادگیری؛

 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺪارس اﯾﺮان (رشد)؛

 • ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ارﮔﺎن‌ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ و تربیتی؛

 • اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ رﻣﺰﯾﻨﻪ‌های ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﺑﺎرﮔﺬاری آنﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ رﺷﺪ و شبکه شاد؛

 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ رﺷﺪ؛

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاهای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽِ آموزشی و تربیتی بر بسترهای موجود در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی.


شبکه ملی مدارس ایران (رشد)

 این شبکه در فضایی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و تربیتی، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد. ﻓﻌّﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﻓﺘﺮ انتشارات و فناوری آموزشی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﻫﻢ مأموریت‌ها:

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽِ آﻣﻮزﺷﯽ و تربیتی؛

 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از نهاد ﻣﺪرﺳﻪ و خانواده؛

 • ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان، ﻣﻌﻠّﻤﺎن و ﺧانواده‌ها؛

 • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺒﺎدل و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری؛

 • برنامه‌ریزی جهت عرضه و انتشار محتوا و ارائه خدمات آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ نصیب ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ.


مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه)

 این مؤسسه تولید کتاب‌ و نشریات علمی، آموزشی و تربیتی را برای دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور عهده‌دار است، که تاکنون با توجه به رسالت فرهنگی و مأموریت‌های خود، اقدام به چاپ و انتشار کتاب‌های متناسب در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی، جهت نشر و ترویج محتواهای آموزشی و تربیتی نموده است. این مؤسسه در سال‌های مختلف مفتخر به کسب نشان ناشر برگزیده سال، در جشنواره‌های ملی شده است. اهم مأموریت‌ها:

 • ایجاد ارتباط فرآیندی وثیق و هم‌افزا با برنامه‌ها، اقدامات و تولیدات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با نظارت و راهبری دفتر انتشارات و فناوری آموزشی؛

 • اهتمام به برجسته‌بودن هویت ملی، دینی و انقلابی و پاسداری از زبان و ادبیات فارسی در تولیدات؛

 • ارتقاء کمی و کیفی محصولات مؤسسه و تناسب و پشتیبانی آن از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی؛

 • تلاش برای حفظ و استمرار جایگاه انتشارات مدرسه به برترین ناشر کشور در حوزه منابع آموزشی و تربیتی؛

 بهره‌مندی تولیدات مؤسسه از قالب‌های نوین بر اساس اقتضائات مخاطبین برای ارائه محتواهای فاخر؛

 • بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته کشور در حوزه فرهنگ، به‌ویژه سرمایه بی‌نظیر «معلّمان»، «اساتید دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و «اعضاء هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» در طرح‌ها، برنامه‌ها و تولیدات مؤسسه؛

 • بهره‌مندی هوشمندانه از فرصت‌های فضای مجازی و ظرفیت‌های نوین و روزآمد فناوری اطّلاعات و ارتباطات در تولید و انتشار محصولات؛

 • توسعه و راهبری شبکه مخاطبان در گستره ایران اسلامی بر پایه مخاطب‌شناختی؛

 • ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های بنیاد ICDL بر اساس نیازمندی‌های جدید نظام آموزشی در عرصه علم و فناوری؛

 • استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مختلف مدرسه همچون فروشگاه‌های آن برای ایجاد موقعیت‌های متنوع آموزشی و تربیتی در جهت ارتقاء بینش، بصیرت، دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی معلّمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها.


بنیاد ICDL ایران

 بنیاد ICDL ایران نماینده رسمی و انحصاری بنیاد جهانی ICDL و متولی توسعه سواد دیجیتال در کشور است که هدف آن ایجاد زمینه آموزش کافی و مناسب مهارت‌های پایه به کارشناسان، دبیران، معلّمان و مدیران آموزش و پرورش و ارتقاء سطح کیفی آموزش‌های دیجیتال در میان فرهنگیان، دانش‌آموزان و سایر فعالان عرصه تعلیم و تربیت، تثبیت نظام حقوقی و حفظ و حراست از نشان‌های بنیاد ICDL ایران است. اهم مأموریت‌ها:

•  بازسازی در جهت توسعه و اشاعه سواد دیجیتال به‌طور متوازن در میان بخش‌های مختلف جامعه؛

 • صدور مجوز برگزاری آموزش و آزمون ICDL با استانداردهای بین‌المللی؛

 • ترویج سواد دیجیتال در میان همه کنشگران عرصه آموزش و تربیت، و صدور گواهینامه بین‌المللی برای کلیه دوره‌های مورد تأیید؛

 • ارزشیابی محصولات و ابزار آموزشی ICDL؛

 • تدوین استانداردها و بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی در کشور؛

 • بسط کاربرد مهارت‌های دیجیتال در فعالیت‌های آموزشی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور؛

 • افزایش بهره‌وری کاربران نیازمند به رایانه؛

 • مهیا نمودن شرایط پایه برای همه مردم جهت عضویت در جامعه اطلاعاتی؛

 • صدور تأییدیه جهت چاپ و تکثیر کتاب، نرم‌افزار، وبگاه‌های تخصّصی و هرگونه رسانه آموزشی با موضوع ICDL و موضوعات دربرگیرنده حقوق مرتبط با بنیاد جهانی ICDL.


مجموعه فرهنگی سینما فلسطین

 دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، برای ایفای نقش نظارت و راهبری، که در جهت تحقق مأموریت حاکمیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده در حوزه منابع آموزشی و تربیتی، تعریف کرده است، با پشتیبانی از تولیدات فرهنگی و هنری در حوزه سینما، قدم برمی‌دارد؛ که این مأموریت را با نمایش فیلم‌های آموزشی و تربیتی تولیدشده برتر در کشور که نمونه‌هایی از این فیلم‌ها، از تولیدات جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد می‌باشد، با استفاده از ظرفیت «مجتمع فرهنگی سینما فلسطین» دنبال می‌کند.

 این مجتمع از سال 1382 تحت مدیریت سازمان، و به‌طور اخص، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی قرار گرفته و به‌طور کامل بازسازی شده است، که هم‌اکنون دارای سه سالن نمایش مجهز با سیستم صوتی دالبی و بهترین امکانات نمایشی، یکی از مجهزترین سالن‌های نمایش فیلم در ایران است. این سینما در سال‌های اخیر به عنوان مرکز اصلی برگزاری یکی از مهمترین جشنواره‌‌های دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، با نام «جشنواره بین‌المللی فیلم رشد»، و همچنین دیگر جشنواره‌های فیلم کشور مانند «جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران» و «جشنواره فیلم‌های مستند سینما حقیقت» و «جشنواره فیلم مردمی عمّار» مورد استفاده قرار می‌گیرد.