عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۶۴ نفر
۱۳,۵۳۰,۳۹۹ نفر
۱,۰۰۶ نفر
۶,۸۰۷ نفر
۳,۸۲۳ نفر