عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۱۷۰ نفر
۱۶,۳۳۶,۵۶۶ نفر
۱۸,۳۶۶ نفر
۲۸,۰۱۰ نفر
۴,۵۷۹ نفر