عکس رهبر جدید

افکارسنجی

۱۳۸ نفر
۱۴,۲۸۳,۲۸۰ نفر
۶,۱۰۸ نفر
۷,۹۶۴ نفر
۴,۱۵۱ نفر