عکس رهبر جدید

رشد برهان متوسطه دوم
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۲۲. بهار ۱۴۰۱
۱