عکس رهبر جدید

سرمقاله
رشد هنرجو؛ شماره ۷. فروردین ۱۴۰۳
رشد هنرجو؛ شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۲
رشد هنرجو. شماره ۷، فروردین ۱۴۰۰