عکس رهبر جدید

سرمقاله مجلات جدید
رشد هنرجو؛ شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۲
رشد جوان؛ شماره ۷. فروردین ۱۴۰۲
۱