عکس رهبر جدید

سرمقاله مجلات جدید
رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم؛ شماره ۱۲۲. بهار ۱۴۰۱