عکس رهبر جدید

سرمقاله‌
رشد مدرسه فردا، شماره ۶. اسفند ۹۹
مدرسه جان
رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰
رشد آموزش زیست‌شناسی. شماره ۱۱۷. بهار ۱۴۰۰
تعالی هویت
مدرسه ی خوانا
۱