عکس رهبر جدید

رشد جوان
چشمه
حاصل عمر
کمر درد
رشد جوان؛ شماره ۷. فروردین ۱۴۰۲
سفر به ماه
مرزهای علم
نقاشی روی شیشه
۱