مقالات ماهنامه‌های دانش‌آموزی
لبخند جوان
مغزپیچ
جهان رمزها
ادیب جوان
مسیر شریف
مرد طلایی
آبی بر آتش
سین مثل سه
ایستگاه
حباب بازی
شاعرانه
میرزا قاسمی
شور شهر
وکیل شو
دستت طلاست