نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۱. مهر ۹۷

یادداشت
سخنی با معلمان، نویسندگان مقاله ها و خوانندگان ارجمند  /     دکتر عادل یغما 
تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی
• سواد رسانه ای در مدرسه/  محمد هاشمی
• اهمیت و ضرورت ساخت فیلم آموزشی به وسیله معلمان  /   وحید گلستان
کاربرد تکنولوژی آموزشی
• تشکیل گروه های آموزشی با تعامل  /  سعید ملانتاج کاسگری
• زنگ فیلم  /   روح ا... مالمیر
• نمایش جریان همرفتی و تأثیر آن در زندگی /   مصطفی سهرابلو
طراحی و تولید
• رویکرد زمینه محور در طراحی آموزشی ـ یادگیری جذاب /   لیلا سلیقه دار
• انتقاد و پیشنهاد، فرصتی برای یادگیری /  مصطفی سهرابلو
• ساخت دستگاه برش /   فاطمه شهزادی
پژوهش و نوآوری
• مطالعه خانوادگی / احمد شریفان
• تدریس با پرتقال/   احمد عادل دوست
مدیریت یادگیری الکترونیکی
• سنجش اثربخش مدیریت یادگیری /  فرخ لقا رئیس دانا
• کاربرد فناوری واقعیت افزوده در کلاس درس/   سوسن بالغی زاده
• نرم افزار همکلاسی یار تازه معلم در مدیریت کلاس/   محمد آذین، سارا امین پور
خبر و اطلاع رسانی
• افزایش دقت و سرعت یادگیری با استفاده از تکنولوژی آموزشی /    محمدحسین دیزجی
• تولید محتوا توسط دانشآموزان فرایند یاددهی و یادگیری را جذاب می کند /   محمدحسین دیزجی
ما و خوانندگان
معرفی کتاب / فرناز بابازاده
پاسخ های تصویر و تفسیر
آموزه های فرهنگی و تربیتی
درس صداقت /  فرناز بابازاده