عکس رهبر جدید

نشریه - فهرست پدید آورنده شماره

پدیدآورندگان - رشد جوان - شماره ۵. بهمن ۹۲
مدیر مسئول
طراح گرافیک
ویراستار
مدیر داخلی