عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

محمدعلی

قربانی

فوق لیسانس

فوق‌لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

سردبیر رشد جوان