عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

ایمان

اوجیان

لیسانس

گرافیک

طراح گرافیک