عکس رهبر جدید

نشریه - فهرست پدید آورنده شماره

پدیدآورندگان - رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه دوم - شماره ۸۳. پاییز ۹۳
مدیر مسئول
مدیر داخلی
طراح گرافیک