عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

هوشنگ

شرقی

لیسانس

ریاضی

مدیر داخلی