عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

حمیدرضا

امیری

فوق لیسانس

ریاضی محض

سردبیر رشد برهان متوسطه دوم

اطلاعات بیشتر

ـ روش‌هایی از جبر (ترجمه)، 1370، مدرسه ـ ریاضیات جدید، 1370، رزمندگان ـ مبانی ریاضیات گسسته، مدرسه ـ ورودی به نظریه اعداد، مدرسه ـ تابع، مدرسه ـ ماتریس، مدرسه ـ ریاضی سال اول/ از مدرسه تا دانشگاه، مدرسه ـ ریاضیات سال دوم/ از مدرسه تا دانشگاه، مدرسه ـ جبر و احتمال/ از مدرسه تا دانشگاه، مدرسه ـ ریاضیات گسسته/ از مدرسه تا دانشگاه، مدرسه ـ هندسه تحلیلی و جبر خطی/ از مدرسه تا دانشگاه، مدرسه ـ حسابان، رزمندگان ـ هندسه تحلیلی و جبر خطی، رزمندگان ـ ریاضی عمومی 1 و 2، رزمندگان ـ ریاضی سال اول/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ ریاضی سال دوم/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ جبر و احتمال/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ حسابان/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ ریاضی 3 تجربی/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ ریاضی عمومی 1 و 2/ آموزش از راه دور، مدرسه ـ ریاضیات گسسته و جبر و احتمال، محراب قلم ـ هندسه تحلیلی و جبر خطی، محراب قلم ـ تعداد کل کتاب‌های تألیف و ترجمه تا آخر سال 89، 46 عنوان می‌باشد. ـ چاپ بیش از 80 عنوان مقاله در مجلات ریاضی (عمدتاً در مجله برهان متوسطه و راهنمایی)

1. ارائه سخنرانی 20 دقیقه‌ای در کنفرانس آموزش ریاضی سنندج 2. ارائه سخنرانی 20 دقیقه‌ای در کنفرانس آموزش ریاضی شهرکرد 3. اختراع و ثبت دستگاه ریاضی محاسبه ب‌.م.م و ک.م.م و... و عضویت در انجمن مخترعین ایران 4. انتخاب تحت عنوان معلم پژوهنده در منطقه 1 در سال 1382-1383 5. دو دوره انتخاب به عنوان داور جشنواره خوارزمی

1. از سال 70-69 تاکنون (بیست سال) سردبیر مجله ریاضی برهان متوسطه و 4 شماره اول و دو سال اخیر سردبیر مجله ریاضی برهان راهنمایی 2. از سال 1369 تاکنون مسئول گروه ریاضی انتشارات مدرسه 3. از سال 1381 تا 1385 سرگروه ریاضی منطقه 1 آموزش‌وپرورش 4. 21 سال سابقه تدریس در دبیرستان‌ها و مراکز پیش‌دانشگاهی 5. برگزاری 200 ساعت کلاس ضمن خدمت در منطقه 1 آموزش‌وپرورش به عنوان مدرس. 6. عضو هیئت تحریریه دو مجلة ریاضی برهان متوسطه و راهنمایی.