عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

شاهرخ

خره‌غانی

لیسانس

گرافیک

طراح گرافیک