عکس رهبر جدید

سرمقاله
رشد آموزش فیزیک، شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰
رشد آموزش زیست‌شناسی. شماره ۱۱۷. بهار ۱۴۰۰