عکس رهبر جدید

دوست من سلام
رشد نوآموز؛ شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
رشد نوآموز. شماره ۷، فروردین ۱۴۰۰
رشد نوآموز. شماره ۶، اسفند ۹۹