عکس رهبر جدید

برگزیده هنرجو
رشته شیمیایی
نمره انضباط