عکس رهبر جدید

نشریه - فهرست پدید آورنده شماره

پدیدآورندگان - رشد جوان - شماره‌ ۱. مهر ۹۱
مدیر مسئول
طراح گرافیک
مدیر داخلی