عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/ویژه‌‌نامه‌ها/ویژه‌نامه‌های هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی با برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران

ویژه‌نامه‌های هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی با برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران

* ویژه‌نامه هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی با برنامه درسی؛ مهر ۱۳۹۰ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایه دوم ابتدایی با برنامه درسی؛ مهر ۱۳۹۱ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه پایه ششم ابتدایی؛ مهر ۱۳۹۱ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایه سوم ابتدایی با برنامه درسی؛ مهر ۱۳۹۲ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه پایه هفتم متوسطه؛ مهر ۱۳۹۲ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه هم‌سو سازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایه چهارم ابتدایی با برنامه درسی؛ مهر ۱۳۹۳ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه پایه هشتم متوسطه؛ مهر ۱۳۹۳ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه پایه‌های پنجم ابتدایی و نهم؛ مهر ۱۳۹۴ (کلیک کنید)
* ویژه‌نامه پایه دهم؛ مهر ۱۳۹۵ (کلیک کنید)

* ویژه‌نامه پایه یازدهم؛ مهر ۱۳۹۶ (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامه پایه دوازدهم؛ مهر ۱۳۹۷ (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامه صلاحیت های حرفه‌ای هنرآموزان؛ زمستان ۱۳۹۷ (کلیک کنید)

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۶:۱۳