عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۴. دی ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی- رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموز ، اکرم عینی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ، دکتر محمد زره‌ساز
دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی- رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش ، اکرم عینی
دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی- رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش ، اکرم عینی
گفت‌وگو: معصومه سعادت ؛ تنظیم: زهرا شفیع‌زاده
کارشناس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ، نویسنده: سکینل ایج ؛ ترجمه: سهیلا قهرمانی دهبکری
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ، دکترای تخصصی علم و اطلاعات و دانش‌شناسی ؛ عاطفه شریف ، نسترن پورصالحی
کارشناس ارشد هنرهای نمایشی ، روح‌ا... مالمیر
صفحه ۱ از ۳