عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌ های خارجی
شماره ۱۲۹. زمستان ۱۳۹۸

عنوان
نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجوی دکترای زبان فرانسه ، دانشگاه تهران ؛ آسیه خواجه علی ، استادیار آموزش زبان فرانسه ، اکبر عبداللهی (نویسنده مسئول)
دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه ، سیده فاطمه حجازیان
شهرستان بیجارـ پیرتاج ، دبیر علوم تجربی متوسطه اول کردستان ، مصطفی سهرابلو
Tehran ; Babak Daneshvar Gorba ، Tehran ; Ladan Soleimani ، Iran University of Science and Technology ، Department of Foreign Languages ، Mohammad Amini Farsani (Corresponding Author)
Iran ، Univesity of Neyshabur ، Iran ; Ali Khodi ، University of Neyshabur ، English Department ، Reza Zabihi
Central of Tehran Branch ، Islamic Azad University ، MA in TEFL ، Iran ; Zahra Kobadi Kerman ، Tehran ، Shahid Beheshti University of Medical Sciences ، School of Medicine ، Assistant Professor in ELT ، Hadi Azimi
North Tehran Branch ، North Tehran Branch ; Maryam Sabri MA in TEFL ، Islamic Azad University ، Ph.D. ، Mojgan Rashtchi
Mehdi Mirzaei