عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش پیش دبستانی
شماره ۴۰. پاییز ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر فرخنده مفیدی
مسعود تهرانی فرجاد
مدرس بازنشسته دانشگاه فرهنگیان ، محمدحسن بهروزیان
مشاور مدارس غیردولتی شهر اصفهان ، دانشجوی دکترای مشاوره ، فاطمه‌السادات شاهزیدی
ترویج و توسعه استاندارد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مدیر دفتر تدوین ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ؛ دکتر محسن پورصادقیان ، دانشجوی کارشناسی ارشد پیش از دبستان ، سیدهزهرا صادری
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ؛ محسن پورصادقیان ، عضو هیئت علمی گروه سلامت در حوادث و بلایا ، ناصر پناهی
دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی ، صابر عبدالملکی
صفحه ۱ از ۲