عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۱. مهر ۹۷

یادداشت سردبیر
نوشتن، آغاز تفکر/ محمد عطاران
اندیشه
• نوشتن، فصل مشترک همه ساحت های یادگیری (گفت و گو با محمود امانی طهرانی)/ حسین حسینی نژاد
• رزومه پروتئین/ مترجم: محمد امین اسپروز
• دفتر تعاملی/ نرگس لیاقی مطلق، نازیلا نیازی
• نوشتن برای تقویت یادگیری/ مرضیه مدنی رزاقی
• برای درس خود شعار تبلیغاتی بنویسیم/ رودابه کمالی
• دانش آموزان مؤلف!/ شیبا ملک، زینب گلزاری
• دیاگرام عنکبوتی!/ حمیدرضا غلامرضایی
• بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن/ فهیمه عموجوادی
• نوشتن تأملی/ صغری ملکی
• تاریخچه ارزشیابی انشا در ایران/ مریم دانشگر، مرضیه مدنی رزاقی
تجربه
• باورشان کنیم می نویسند! / سیداصلان مرتضایی
• بهار را توصیف کنید/ سیدسروش طباطبایی پور
• کلاس های نویسندگی/ زاهده آگاهی
• کلاس آموزش نوشتن برای اولیا/ حسین حسینی نژاد
طنز
ننوشتن، همین و تمام!/ رویا صدر
پیشخوان
• داستان یک آغاز / حسین حسینی نژاد
• گام به گام تا داستان نویسی حرف های

عنوان
نویسنده

دکتر محمد عطاران
گرگوری کراتر؛ مترجم: محمد امین اسپروز ، نویسندگان: تمی کاربالو
نرگس لیاقی مطلق ، نازیلا نیازی
مرضیه مدنی رزاقی
زینب گلزاری ، شیبا ملک
سمیرا نجارصادق ، حمیدرضا غلامرضایی
صفحه ۱ از ۲