عکس رهبر جدید

صفحه اول مجلات علوم انسانی
رشد آموزش سلامت و تربیت‌بدنی؛ شماره ۷۶. بهار ۱۴۰۱
رشد آموزش زبان و ادب فارسی؛ شماره ۱۳۵. بهار ۱۴۰۱
۱