عکس رهبر جدید

رشد نوآموز
مثل همه
پلاستیک ها
بطری چرخان
بازی نقاشی
اقیانوس ابری
ترس در کمد
رشد نوآموز؛ شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
خرگوش ها
خوشه طلایی
سیب
ماشین بد
بچه کوه
رشد نوآموز. شماره ۷، فروردین ۱۴۰۰
داروَگ
پنگوئن ها
۱