شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

ویژه‌نامه‌های هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی با برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران

* ویژه‌نامة هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایة اول ابتدایی با برنامة درسی؛ مهر 1390 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایة دوم ابتدایی با برنامة درسی؛ مهر 1391 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة پایة ششم ابتدایی؛ مهر 1391 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة هم‌سوسازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایة سوم ابتدایی با برنامة درسی؛ مهر 1392 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة پایة هفتم متوسطه؛ مهر 1392 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة هم‌سو سازی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی پایة چهارم ابتدایی با برنامه درسی؛ مهر 1393 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة پایة هشتم متوسطه؛ مهر 1393 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة پایه‌های پنجم ابتدایی و نهم متوسطه؛ مهر 1394 (کلیک کنید)

 

* ویژه‌نامة پایة دهم متوسطه؛ مهر 1395 (کلیک کنید)


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۵