عکس رهبر جدید

اخبار - ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

واکاوی موانع اجرایی مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش
۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در این جلسه بر بررسی نقد موجود بر سازمان پژوهش به‌منظور نبود حمایت صحیح و بیان قرائت‌های مختلف بخش‌های گوناگون در خصوص سامان‌دهی منابع آموزشی تأکید کرد.
تعداد بازدید: ۷۴۰
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی