اخبار - چاپ و توزیع مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

سومین شماره رشد آموزش مشاور مدرسه در بهار ۱۴۰۰ منتشر شد
۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۹
سومین شماره مجله آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد مشاور مدرسه (دوره شانزدهم، شماره ۳، بهار ۱۴۰۰) از گروه مجلات عمومی بزرگسال برای مشاوران مدارس، مربیان مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد آموزش ریاضی» منتشر شد
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۹:۰۴
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش ریاضی (دوره سی‌وهشتم، شماره پی‌درپی ۱۳۷، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۲۴ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد آموزش پیش‌دبستانی» منتشر شد
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۶
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش پیش دبستانی (دوره دوازدهم، شماره پی‌درپی ۴۴، زمستان ۱۳۹۹) برای مربیان پیش دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد مدیریت مدرسه» منتشر شد
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد مدیریت مدرسه (دوره نوزدهم، شماره پی‌درپی ۱۲۶، زمستان ۱۳۹۹) برای مدیران آموزشی، معاونان، مشاوران، مربیان مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد آموزش شیمی» منتشر شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۲۲
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش شیمی (دوره سی و چهارم، شماره پی‌درپی ۱۳۰، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» منتشر شد
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان و ادب فارسی (دوره سی و چهارم، شماره پی‌درپی ۱۳۱، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۲۷ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره «رشد آموزش جغرافیا» منتشر شد
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۱۸
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش جغرافیا (دوره سی و پنجم، شماره پی‌درپی ۱۲۸، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۶ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره رشد آموزش تربیت بدنی منتشر شد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی (دوره بیست و یکم، شماره پی‌درپی ۷۲، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۲۱۷ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره رشد آموزش تاریخ منتشر شد
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تاریخ (دوره بیست و دوم، شماره پی‌درپی ۷۶، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۴ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دومین شماره رشد آموزش زبان‌های خارجی منتشر شد
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان های خارجی (دوره سی و پنجم، شماره پی‌درپی ۱۳۲، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۴ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی