اخبار - چاپ و توزیع مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دومین شماره رشد فناوری آموزشی منتشر شد
۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
دومین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد فناوری آموزشی (دوره سی‌وششم، شماره پی‌درپی ۲۹۰، آبان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد هنرجو به خانواده مجلات رشد پیوست
۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش شماره ۵۵ منتشر شد
۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۷:۴۰
پنجاه و پنجمین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش (دوره شانزدهم، پاییز ۱۳۹۹) برای معلمان، مدرسان و دانشجویان در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش ریاضی شماره ۱۳۶ منتشر شد
۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۳۴
یکصد و سی و ششمین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش ریاضی (دوره سی‌ و هشتم، پاییز ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران ریاضی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش پیش‌دبستانی شماره ۴۳ منتشر شد
۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
چهل‌وسومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش پیش‌دبستانی (دوره دوازدهم، پاییز ۱۳۹۹) برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان در ۴۸ صفحه و با فهرست زیر منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد برهان ریاضی متوسطه دوم شماره ۱۱۷ منتشر شد
۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد برهان ریاضی متوسطه دوم (دوره سی‌ام، پاییز ۱۳۹۹) برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم (پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم)، در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش فیزیک شماره ۱۲۷ منتشر شد
۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۴
یکصد و بیست و هفتمین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش فیزیک (دوره سی و ششم، پاییز ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران فیزیک و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۵۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۷ منتشر شد
۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
یکصد و بیست و هفتمین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش جغرافیا (دوره سی و پنجم، شماره پی در پی: ۱۲۷) ویژه معلمان، دبیران جغرافیا، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۸۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش زیست‌شناسی شماره ۱۱۵ منتشر شد
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۹
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زیست‌شناسی، شماره ۱۱۵ (دوره سی‌وچهارم، پاییز ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران زیست‌شناسی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش مشاور مدرسه شماره ۵۶ منتشر شد
۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴
پنجاه و ششمین شماره فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه (دوره شانزدهم، پاییز ۱۳۹۹) ویژه معلمان، دانشجو معلمان، مشاوران مدرسه و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی