عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۱. مهر ۹۹

یادداشت سردبیر
• نکند بازگردیم / مهدی واحدی

آموزش در بحران
آموزش در بحران / حسین اسکندری، احمد برجعلی، اعظم جلالی جواران
فرصت شکفتن / مهدی واحدی
نشستی با چند آموزگار و دبیر / محمد حسین دیزجی
کلاس‌های شیشه‌ای / لیلا سلیقه‌دار

کاربرد فناوری آموزشی
کلاس‌های جیبی / مریم فلاحی
خودمان بسازیم / سوسن بالغی‌زاده
احساسات یادگیری / سمیه مهتدی
تعاملی‌تر، شادتر/ امیر مرادی

طراحی و تولید منابع یادگیری
معلم نامریی / متین قاسمی سامنی

تربیت فناورانه
خودمراقبتی رسانه‌ای / حسن غفاری

پژوهش و ارزشیابی
ارزشیابی الکترونیکی / صلاح اسمعیلی گوجار
امتحان شاد / محسن کردلو

جهش تولید فناورانه
کلاسگرام

بیاموزیم
نردبان کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی

عنوان
نویسنده

مهدی واحدی
اعظم جلالی جواران ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری
مهدی واحدی
محمدحسین دیزجی
لیلا سلیقه‌دار
مریم فلاحی
سوسن بالغی‌زاده
سمیه مهتدی
امیر مرادی
متین قاسمی سامنی
صفحه ۱ از ۲