عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۵. بهمن ۹۸

عنوان
نویسنده

فریدالدین حداد عادل
معلم ادبیات و نگارش و مروج کتابخوانی ، فاطمه حلمی
گروه مطالعات برنامه درسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ، علی حسینی‌خواه
دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
مترجم: پرویز قراگوزلی ، تریس اوتچینگ
پژوهشگر و طراح آموزشی ، هیوا علی‌زاده
کتابدار کتابخانه متوسطه اول منطقه ۳ تهران ، کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی ، ناهید روستایی
صفحه ۱ از ۲