نمایش شماره

رشد مدیریت مدرسه
شماره ۱۲۲. پاییز ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر حیدر تورانی
دکتر حیدر تورانی
دکتر علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی
مصطفی سهرابلو، دبیر علوم تجربی، متوسطه اول پیرتاج، شهرستان بیجار
دکتر مرتضی مجدفر، عضو هیئت تحریریه مجله
تنظیم: بهناز پورمحمد
دکتر فاطمه سلطانی، مدرس روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳