عکس رهبر جدید

گفت و گو
مریم پورثانی
محمدرضا سنگری
۱