عکس رهبر جدید

کی درخت را برید؟

  فایلهای مرتبط
کی درخت را برید؟

ماهک یک جنگل پر از درخت کشید. چه جنگل قشنگی!

ماهک گفت: «مامان جان! من الان توی جنگل هستم. اگر گفتی کجا؟»

مامان نقّاشی را نگاه کرد، اما ماهک را پیدا نکرد.

ماهک خندید و داد زد: «آهای مامان جان! من اینجا هستم. اینجا!»

مامان جواب داد: «الان پیدایت میکنم.»

 

ماهک یکمرتبه صدای ارّهبرقی را شنید. جلو دوید و داد کشید: «آهای ارّهبرقی، چرا درخت را بُریدی؟»

آقاهه ارّهبرقی را خاموش کرد. قاهقاه خندید و گفت: «بچّه جان، برگرد خانه. گُم میشویها!»

 

همانوقت مامان هم آمد.

ماهک اَخم کرد و گفت: «مامان جان! ببین! این آقاهه درختها را دوست ندارد. درخت را بُرید.»

آقاهه لبخند زد و گفت: «بچّه جان، ناراحت نباش! من درختها را دوست دارم. این درخت را کِرم خورده بود. بریدمش که به جایش درخت تازه بِکارم!»

ماهک خوشحال شد.

 

مامان به آقاهه گفت: «پس شما هم فهمیدید که ماهکِ من درختها را خیلی دوست دارد!»

آقاهه گفت: «چه خوب!» و رفت.

ماهک گفت: «پس من هم درخت کِرمخورده را پاک میکنم و به جایش درخت تازه میکشم.»

 

 

۹۹۰
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، زمین ما،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید