دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۰۱

عشق آموخت مرا / دکتر محمدرضا سنگری

دکتر محمدرضا سنگری  ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
  فایلهای مرتبط
عشق آموخت مرا / دکتر محمدرضا سنگری
تغییر،‌ تحول، نوآوری، آفرینش، بازآفرینی، نوسازی و ... واژه‌های آشنای این سال‌ها در نظام آموزش‌‌ و پرورش‌اند؛ واژه‌ هایی که ترجمان تحول‌ خواهی و معماری و مهندسی نظام تعلیم‌ و تربیت متناسب با نیازها، ظرفیت‌های جدید و تحولات نوپدید در جهان امروزند.

ما از تغییر ناگزیریم؛ اگر فصلها فرمان میدهند تا  دیگرگونه«لباس» بپوشیم و «رفتارها» را دیگرگونه کنیم، تغییرات اجتماعی، تغییر ذائقهها، تحول در سبک زندگی و شتاب خیرکننده فناوری نیز ما را وامیدارند تا غذای اندیشه و جان این نسل را با بهرهگیری از فراوردهها، آزمودهها، اندوختهها و نیازهای نو فراهم آوریم.

معلوم است که همگان تغییر را برنمیتابند یا دستکم همه تغییر را باور ندارند. در تغییر کتب درسی، دشوارترین چالش فرارو، توجه به تنوع و تکثر ذائقهها، گشودن چتر تغییر روی همه اقوام ایرانی، همه سلایق و علایق و حوزههای گونهگون فکری، فرهنگی و اعتقادی است. جز این، محدودیت صفحات کتاب، محدودیت زمان تدریس، محدودیت در آموزش معلمان و چندین و چند محدودیت دیگر کار را دشوارتر و نفسگیرتر میکند. شکلگیری کتاب درسی خود فرایند پیچیده و توانگیر و زمانبر دیگری است که رهاورد تلاش جمعی صاحبنظران، اندیشهوران و معلمان کارآشنا و تجربهاندوخته است. کتاب درسی با تکیه بر اسناد بالادستی چون سند ملی آموزشوپرورش، برنامه درسی ملی، برنامه دوره و برنامه ویژه هر کتاب درسی تدوین و تألیف میشود. به حق میتوان گفت در کتاب درسی نهتنها صاحبنظران رشته تأثیر ژرف دارند که دبیران، علاقهمندان از رشتههای دیگر و حتی خانوادهها و گاه خود دانشآموزان نقشآفرین و مؤثرند. پس کتاب درسی را میتوان نوعی «تولید ملی» دانست که بسیار بسیار کسان، پیدا و پنهان در خلق آن دستی و حضوری دارند؛ کسانی که عالم و عاشق دانستن و نوآفریدن و تحولاند. به هرحال، تغییر ـ البته تغییر بایسته و شایسته و بالنده ـ رسم آنان است که ماندن و یکنواختی را برنمیتابند و در پی خلق جهان تازه و کشف راههای تازهاند و تنها عالمان عاشق چنین میدانند و میتوانند و به قول مولانا: «عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن.»

شناساندن کتاب درسی و فراتر از آن برنامه درسی و پیوستارهای آن، هماره محوریترین موضوع و مسئله مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی بوده است. در گذاری حتی شتابزده معلوم خواهد شد که نویسندگان مقالات و نقد و نظرها، همکاران و دبیران فرهیختهای هستند که عالمانه، سخته و سنجیده و ژرفاندیشانه متن کتاب را تبیین، تحلیل، نقد و ارزیابی میکنند و محصول دانش و تجربه خود را که از کلاس و تدریس سربرمیآورد، سخاوتمندانه به سفره مجله خودشان میبخشند.

سال گذشته در تجربهای موفق، در ویژهنامه پاییز، کتاب پایه دهم و مقدمات تألیف پایه یازدهم مطرح و مورد اقبال و استقبال واقع شد. اکنون نیز این شماره به همان شیوه، به پایه یازدهم و دوازدهم اختصاص یافته است.

در تدوین و سامانیابی این شماره، گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف و دبیرخانه راهبری زبان و ادبیات فارسی کشور (اراک)، یاریگر و همدل و همراه صمیمی مجله بودهاند که خاضعانه و فروتنانه سپاسگزار و قدردان پویه عالمانه و همسویگی مهربانانهشان هستیم و همچنان چشم داریم عنایت و هدایت شما فرهیختگان دانشور را، که بیمدد و لطف شما هرگز توفیق زیارت مقصد نخواهیم داشت.

چندین مقاله هم از مقالات نقد و تحلیل کتب درسی پایه یازدهم از دبیران فرهیخته آذربایجان شرقی و غربی است که از همدلی و همراهی آنان و دیگر استانها صمیمانه قدردانی میشود.

و صد البته، همه این راه را بیچراغ روشن و فروغ حضرت حق هیچکس رهنورد و رهسپر نخواهد بود.

که: «بیعنایات خدا هیچیم هیچ»!

۳۳۸
کلیدواژه: عشق آموخت مرا,محمدرضا سنگری,سرمقاله,رشد آموزش زبان و ادب فارسی

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید