عکس رهبر جدید

معرفی فعالیت‌های نمایندگان رشد

فعالیت‌های نمایندگان رشد عبارتند از:
۱. ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت خلاقیت و اندیشه‌ورزی در بین دانش‌ آموزان، معلمان و مدیران؛
۲. شناخت نیازها، علایق و خواسته‌ های مخاطبان و انعکاس به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛
۳.  نیازسنجی از بعد کمّی و اعلام به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی؛
۴.  ارتباط مستمر با نمایندگان زیر مجموعه و تبادل اطلاعات با آنان؛
۵. شرکت فعال در نشست‌های نمایندگان؛
۶. تسویه حساب با دفتر انتشارات کمک آموزشی در فواصل زمانی معین؛
۷. برگزاری نمایشگاه‌ های فصلی و جشن‌ های رشد با هماهنگی با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.