عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

آموزش آنلاین نظریه های جامعه شناسی

همه ما بهطور مداوم در زندگی روزمره از نظریهها، حتی نظریههای جامعهشناسی کلاسیک، استفاده میکنیم. البته بهصورت خیلی ضمنی این کار را انجام میدهیم. برای مثال، وقتی شما تصمیم میگیرید در انتخابات شرکت کنید، کاندیدی که انتخاب میکنید، تحتتأثیر نظریههایی است که نسبت به آنها کموبیش آگاهی مبهمی دارید؛ نظریههایی مانند عدالت اجتماعی، نابرابری اقتصادی و ... در واقع شما برای انتخاب کاندید منتخب خود با مفاهیم نظری بسیاری سروکار دارید.

دوره آموزش آنلاین نظریههای جامعهشناسی، تعاریف اولیه نظریهها را به سادگی توضیح میدهد. دانشی که قرار است طی این دوره در دسترس قرار گیرد، هم برای مدرسان جامعهشناسی مفید است و هم برای دانشآموزان و دانشجویانی که سر کلاس آنها حضور پیدا میکنند. چرا که این ویدیوهای کوتاه میتواند زنگ تفریح آموزندهای برای دانشآموزان باشد.

این دوره توسط استاد «دانشگاه آمستردام»، دکتر بارت ون هریخوزن در هشت فصل ارائه می‌شود. شما میتوانید این ویدیوها را در نسخه دیجیتال مجله رشد آموزش علوم اجتماعی با ترجمه فارسی بهصورت ماهانه مشاهده کنید. دوره هشت فصل دارد و هر فصل آن هشت ویدیوی پنج دقیقهای را شامل میشود. در این دوره به شکل خیلی ساده به سؤالات اساسی شما در حوزه علوم اجتماعی پاسخ داده میشود؛ سؤالاتی از قبیل اینکه:

جامعهشناسی چیست؟

جامعه انسانی چگونه گسترش یافت؟

چگونه ساختار اجتماعی شکل میگیرد؟

فرصتها و چالشهاکداماند؟

مشکلات ضروری کجا نهفتهاند؟

آیا میتوان با دخالت آگاهانه انسانی حداقل بخشی از مشکلات را حل کرد؟

اگر چنین سؤالاتی به ذهن شما هم خطور کردهاند، پیشنهاد میکنیم این دوره را دنبال کنید. هدف دوره این است که نظریههای ضمنی آشکار شوند و شما قادر باشید آنها را از زاویههای متفاوت بررسی کنید.

 

به معلمان عزیز پیشنهاد میکنیم با دنبال کردن دوره آموزشی کاربرد نظریههای کلاسیک جامعهشناسی نسبت به بازآموزی و روزآمدسازی و دانش جامعهشناسی خود اقدام کنند.

 

بخش اول: این دوره درباره چیست؟

 

 

بخش دوم: آشکار کردن و تصریح نظریه‌های ذهنی

 

 

 

بخش سوم: مسئله اصلی جامعه‌شناسان کلاسیک

 

 

 

بخش چهارم: پدران پایه‌گذار

 

 

 

 بخش پنجم:جامعه‌شناسی در عصر صنعتی مدرن