در رشد آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش
۱۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۶
چالش‌ های فرهنگی و اقتصادی در هنرستان ‌های فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش
چالش‌ های فرهنگی و اقتصادی در هنرستان‌ های فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش، عنوان مقاله‌ای است که در جدیدترین شماره فصلنامه «رشد آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش» منتشر شده است. توجه به آموزش‌ های فنی‌ و حرفه ‌ای و نقش‌ آن‌ ها در اقتصاد، مهارت‌ آموزی جوانان کشور و فعالیت‌ های کارآفرینانه و تطابق برنامه‌ های درسی با اولویت‌ های ملی، محور اصلی این مقاله است.

در مقدمه مقاله می‌خوانیم: «یکی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه ـ به تأکید سازمانهای بینالمللی ـ توجه به آموزشهای فنی‌ و حرفه ‌ای است. کشورهای توسعهیافته امروزی در دهه 1970 به راز این موفقیت دست یافته و برای آن برنامهریزی کردهاند و از یکی دو دهه بعد به دستاوردهای آن دست یافتهاند. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، پیشرفت صنعتی، افزایش درآمد سرانه، افزایش رضایتمندی و توانمندیهای فردی، اشتغال مفید و ... از دستاوردهای این مهم است.

در هر کشوری که در آستانه گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد «دانشمحور» قرار دارد، آموزشوپرورش مؤثرترین ابزار آن کشور برای ورود به چالشهای آینده به شمار میآید. آموزشهای فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش دوره متوسطه، به‌عنوان یکی از زیرنظامهای آموزشی کشور، این توانمندی را خواهند داشت که به مثابه ابزاری قابل اعتماد، پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار کار بنا کنند.»

نویسنده مقاله درباره «ارتباط آموزشهای فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش با توسعه اقتصادی»، چنین آورده است: «ارتباط آموزش‌های فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش با توسعه را میتوان از جنبههای زیر بررسی کرد:

تشکیل سرمایه انسانی

شتابدهی به تولید

اشتغال و مقابله با بی کاری

کارآفرینی

کار و حرفه

اقتصاد دانشمحور »

«چالشهای فرهنگی هنرستانهای فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش»، عنوان بخشی دیگر از مقاله است. در این بخش آمده است: «از آنجا که شرط معدل برای ورود به هنرستان وجود ندارد، اکثر صندلیهای هنرستانها را دانشآموزانی پر کردهاند که از روی ناچاری و اجبار به دلیل سطح نمرات بسیار پایین در سالهای گذشته و بنیه علمی ضعیف و همچنین بدون علاقه و استعداد انجام کارهای مهارتی وارد هنرستان شدهاند. از این‌رو به تدریج در طول سالها، این باور و نگرش در بیشتر دانش‌آموزان و والدین آنان به وجود آمده که هنرستان جای دانشآموزان ضعیف است. همین باور به‌صورت فرهنگ سازمانی در میان مسئولان امر و مدیران مدارس و معلمان ریشه دوانده است، به طوری که به جای اینکه دانشآموز قوی اما علاقهمند و مستعد به رشتههای مهارتی را به هنرستانها سوق دهند با والدین آنان همسو میشوند و به اجبار آنان را به مدارس متوسطه نظری که مشخص نیست چه آینده شغلی در انتظارش باشد، هدایت میکنند.

علاوه بر این، حضور تعداد زیاد دانشآموزان بیعلاقه و بیانگیزه با بنیه علمی ضعیف، کار  معلمان شاغل در هنرستان را دوچندان میکند. آنها باید در کنار تدریس با بیان مزایای رشتههای هنرستان نسبت به دبیرستان، بارقه امید و انگیزه را در هنرجویان به وجود آورند و آنان را به درس و آینده شغلیشان علاقهمند سازند تا شاهد پیشرفت تحصیلی آنان باشند.»

«چالشهای اقتصادی هنرستانهای فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش»، از موضوعات دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

 

نویسنده: مریم حسین‌پور، از اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان محمودآباد مازندران

کلیدواژه‌ها: هنرستان فنی‌ و حرفه ‌ای، هنرستان کاردانش، کارآفرین، دوره گذار، چالش ‌های فرهنگی و اقتصادی هنرستان‌ ها

 

لینک مقاله

 

 

منبع: فصلنامه رشد آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش، شماره ۴۸، بهار ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۱,۷۵۹
کد خبر : ۲,۸۱۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید