عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌ های خارجی
شماره‌ ۹۸. بهار ۱۳۹۰

سخن سردبیر: معلم، انتقال‌ دهنده‌ی دانش یا ...
دکتر محمدرضا عنانی‌سراب
تحلیلی بر تداخل زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی توسط زبان‌آموزان دوره‌ی راهنمایی (شهرستان رشت)
دکتر مهین‌ناز میردهقان، مهرداد بلوک اصلی
«مهارت‌های بین فرهنگی» در کتاب‌های درسی آموزش زبان آلمانی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ایران
نیلوفر مبصر، آیدا سعیدی توکلی
کنفرانس‌ها؛ یکی از مهم‌ترین منابع آموزشی برای دبیران (گفت‌وگو با دکتر سیده‌سوسن مرندی، دبیر کنفرانس انجمن زبان و ادبیات انگلیسی)
شهلا زارعی نیستانک
ایده‌ها، تجربیات، پیشنهادهای دبیران و مدرسان آموزش زبان
محمدامین مذهب

Books
Sh. Zarei Neyestanak
English Through Fun
Babak Dadvand & Hadi Azimi
The Applicability of MI Theory in English Classrooms
Arshya Keyvanfar & Sayena Molayee
The Effect of Pushed Output Collaborative Tasks on the Writing Skills of EFL Learners
Ali M. Fazilatfar & Hamid Azizi
Exploring the Perceptual Gap between Learners and Teachers: The Case of Iranian High School Freshmen and their Teachers
Abolfazl Khodamoradi