عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌ های خارجی
شماره ۵۷. بهار ۱۳۷۹

پیشگفتار

شبیه سازی یا تقلید / دکتر سیداکبر میرحسنی

معرفی کتاب

فرم ارزشیابی

فرم اشتراک

The Impact of CALL Technology on Improving Iranian EFL learners' Pronunciation Power /A. Baradaran

Number of Options and Economy of Multiple Choice Tests / H. Farhady & Sh. Shakery

Getting Students to Talk / Editorial Board

Teaching Grammar to High- School Students / G. Kabiri

Le developpement de la communication orale chez les etudiants Iranians / R. Rahmatian

Landeswissenschaft als Bestandteil des sprachlernens / Editorial Board