عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌ های خارجی
شماره ۳۴ و ۳۵. زمستان ۱۳۷۱ و بهار ۱۳۷۲

فنون تدریس لغت / دکتر قاسم کبیری

فنون آموزش نگارش انگلیسی / عبدالمجید حیاتی

امتحان زبان دیپلم یا فاجعه ارزشیابی / علی سلمانی ندوشن

فراگیری زبان اول در کودک / فریده حق بین

معنی و ساختار زبان چند معنایی و هم آوایی واژه ها / دکتر محمدرضا رخشانفر

کدام دستور زبان را باید آموخت / دکتر ژاله کهنمویی

اخبار گروه / گروه زبان خارجی

Unter Suchung einiger Schwierigkeiten …/ M.H. Khajehzadeh

A Sample Lesson Plan from Book 3 / Masoumeh Talebzadeh

Error Correction and the Asymmetrical Nature of Memory / Dr. Farhad Moshfeghi

Word Formation and Practice / Dr. Akbar Mirhassani

A Linguistic Study of the Scheme of Parallelism / S. Ghazaei