عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش زبان‌ های خارجی
شماره ۵. پاییز ۱۳۶۴

پیشگفتار / سردبیر

ضرورت آموزش زبان های خارجی / دکتر حداد عادل

شوق یادگیری (3) / مجدالدین کیوانی

دیکته در آموزش زبان فرانسه / دکتر سیدحامد رضیئی

افعال سببی / فرزانه فرحزاد

اخبار گروهها

نکته ها

مروری کوتاه بر ... / احمد صفار مقدم

شناخت روشهای زبان خارجی / محسن شریفی مقدم، صدیقه وجدانی

وضعیت کتب درسی

پرسش و پاسخ

رسانه آموزشی در زبان محاوره ای / تقی تقوی نژاد

How Translation … / K. Mahmood-zadeh

Suggestions about / J.B. Sadeghian

Fundamental … / Hossein Farhady