عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۶۹. سال ۱۳۸۱

یادداشت سردبیر

آنان که گذشته را نادیده می گیرند ... / نویسنده:‌ الیوت دبلیو آیزنر، مترجمان: سپیده چمن آرا، زهرا گویا

آموزش معلمان ریاضی، یک حوزه تحقیقی / نویسندگان: نرگس مرتاضی مهربانی، زهرا گویا

اثبات قضیه بطلیموس / احسان محمود پور مطلق

روایت معلمان / افسانه حسینی

داستان یک مسأله / بیژن ظهوری زنگنه

تقریبی برای محیط بیضی / علی پور اسماعیلی، عبدالله براتی

میزگرد «آموزش معلمان ریاضی و اهمیت آن»

اعداد گنگ به شکل .... / محمدعلی دهقانی

پاسخ به نامه ها