عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۵۵. بهار ۱۳۷۸

یادداشت سردبیر

فراشناخت و ریاضیات / ترجمه فرهاد کریمی

ریاضیات گسسته هم اکنون در کلاس درس است / ترجمه شیوا زمانی

روانشناسی یادگیری ریاضی / سیدحسن علم الهدائی

مروری بر هندسه فرکتالی / مجتبی عماری الهیاری

برچسب گذاری گرافها / رعنا خوئیلر

روایت معلمان / مریم گویا

آگاهی یافتن از روی ارزشیابی عملکرد / ترجمه شهرناز بخشعلی زاده

موقعیت کنونی و دورنمای آینده برای آموزش آمار / ترجمه زهرا گویا

مباحثی پیرامون پیوستگی و مشتق / قدیر مهاجری مینائی

کنگره بین المللی ریاضیدانان 1998 / علیرضا مدقالچی

پارادوکسهای ریاضیات و علوم / ترجمه حسن نصیرنیا

معرفی کتاب

اخبار