عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۴۶. پاییز ۱۳۷۵

سخنی با خوانندگان (سردبیر) / زهرا گویا

در باب برنامه درسی / ترجمه جواد حاجی بابایی

یادبود فرودنتال

ضرورت تغییر برنامه درسی / زهرا گویا

حلزون و بازگشت / ترجمه سهیلا غلام آزاد

میزگرد هیأت تحریریه

تجربه معلمان ریاضی، یک خاطره / مریم گویا

حسابان در قرن هفدهم / ترجمه علیرضا مدقالچی

گزارش هشتمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی / زهرا گویا

فیلتری کردن / بیژن ظهوری زنگنه

استفاده از لوگو در کلاس / ترجمه اسماعیل بابلیان

قندیل ها / عین ا... پاشا

احتمال هندسی / ترجمه جواد حاجی بابایی

روایت بمبئی / یحیی تابش

انتخاب استراتژی / روح ا... جهانی پور

اخبار